ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาการคัดค้านโครงการการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 
ความเป็นมา:
  เมื่อวันที่ 11 ก.ค.52 กระทรวงพลังงานเล็งสารวจการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต.ไม้รูด จ.ตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมีพลอากาศเอกพิเนต ศุภรวรรณศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในฐานะประธานคณะทางานคัดเลือกการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน และคณะเข้าร่วมประชุม
  พล.อ.อ.พิเนต กล่าวว่า ในวันนี้ได้เป็นผู้แทนของกระทรวงพลังงาน โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาล มาดาเนินการสารวจพื้นที่เพื่อจะทาการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นการสร้างพลังงานทดแทนใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งถ่านหิน น้ามัน แก๊สจะหมดไปในอนาคต รัฐบาลต้องหาพลังงานฐานหรือพลังงานหลัก ให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า ที่เดินทางเข้ามาพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อขออนุญาตขุดเจาะสารวจในพื้นที่เท่านั้นว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้จะพิจารณาประเด็นการสารวจ 3 ประการ คือ 1. ด้านวิศวกรรม แหล่งน้า เทคโนโลยี 2. ด้านสิ่งแวดล้อมทางบก ทางทะเล ป่าชายเลน 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ ต้องดูว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดในการลงทุน ขอเน้นว่าแค่มาขออนุญาตเข้าเจาะ
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกระทรวงพลังงาน มีความต้องการดาเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชาวบ้านจังหวัดตราดมีความต้องการให้โครงการก่อสร้างยุติลงไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพราะเห็นว่าจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวิถึชีวิตชุมชน สุขภาพของประชาชน และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้เกี่ยวข้องอื่น:
ประเภท ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักวิชาการภาครัฐและเอกชน
ฝ่ายสนับสนุนภาครัฐ/บริษัทเอกชน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด
สานักงานพลังงานจังหวัดตราด อบต.ไม้รูด สื่อมวลชน
ฝ่ายสนับสนุนชาวบ้าน สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
สมาคมประมงจังหวัดตราด กลุ่มประมงพื้นบ้าน
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่งภาคตะวันออก
กลุ่มอนุรักษ์โลมาตราด ต.แหลมกลัด กลุ่มอนุรักษ์ทรายแก้ว ต.ไม้รูด
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว